INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane administratora

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Magdalena Kuśmierz MKDIETA Dietetyka Kliniczna,  NIP: 7162835939 REGON: 521837878, 24-100 Puławy, ul. Ostrowskiego 8

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności zachęcam do kontaktu mailowego: kontakt@mkdieta.pl

 1. Definicje

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta ze Strony.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.mkdieta.pl

Użytkownik – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator:

 • przetwarza dane osobowe użytkowników, które sami podadzą za wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies, o których mowa w dalszej części polityki prywatności;
 • nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób;
 • zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych;
 • gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych;
 • gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiednio chroni przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wywołania określonego celu, jak na przykład otrzymywania newslettera czy złożenia zamówienia.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych określone zostały odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

4.1. Faktury

Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania użytkownika jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa do przechowywania dokumentacji księgowej bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z danej faktury.

4.2. Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z administratorem. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • program dietetyczny
 • Fakturownia.pl – w celu korzystania z systemu do fakturowania
 • Biuro rachunkowe 
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z administratorem pod adresem kontakt@mkdieta.pl

7.1. Cookies podmiotów trzecich

 • Funkcje społecznościowe. Administrator na stronie umieścił linki do serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.
 1. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Data ostatniej aktualizacji: 31.05.2022.